Rəsulullah (s): Rəbbimi üzü tüksüz, sallanmış qıvrım saçları olan bir cavan oğlan surətində gördüm

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Müəllif: İmam, əllamə, hənbəli məzhəbinin  şeyxi Əbu Yalə Muhamməd ibn Huseyn ibn Muhamməd ibn Xələf ibn Əhməd əl-Bağdadi əl-Hənbəli əl-Fərra (vəfat tarixi h.q 458), “İbtal ət-təvilat li əxbar əs-sifat” kitabı, səh 143-145

ibtal_tevilat_1 ibtal_tevilat_2 ibtal_tevilat_3 ibtal_tevilat_4

Qətadə İkrimədən, İkrimə İbn Abbasdan rəvayət edir: Rəsuləllah buyurdu:
“Rəbbimi üzü tüksüz, sallanmış qıvrım saçları olan bir cavan oğlan surətində yaşıl bağda gördüm”.

Mənə gəlib çatmışdır ki, ət-Təbərani deyib: Qatadənin Ikrimədən, Ikrimənin İbn Abbasdan,onun da Peyğəmbərdən (s) rəvayət etdiyi (Allahı) görmək barədə hədisi səhihdir.

Okumaya devam et

Reklamlar

Səhih nasibi hədisi: “Allah gecələr yerə enir”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra … keçən işimizdə şəxsən nasibi mühəddis Tirmizinin sözləri ilə köçürdüyümüz kimi nəasibilərin Tövhid haqqındakı inancları iman etdikləri ilahın əlləri , ayaqları , gözü , qulağı olan , gecələr yerə enib gündüzlər göyə çıxan , yuxulara girən bir cism olduğu şəklindədir. Lakin günümüz də sələfilər xaric digər nasibi qruplar bu inancı inkar etməkdə və həm öz əqidələrinin və həm də yoluna bağlı olduqları Əbu Hənifə , Malik , Buxari , Tirmizi kimi Sələflərin əqidələrinin bundan uzaq olduğunu söyləməkdədirlər. Yaxşı baxaq nasibilərin mütəqəddim alimlərinin ( Sələflərin ) – ki , hədis , tarix , təfsir və sünnəni bunlar vasitəçiliyi ilə öyrənməkdən – bu kimi mövzulardakı inancı necədir.

nuzul-hadisi-buhari  nuzul-hadisi-buhari1

Şəkildə gördüyünüz nasibilərin ən etibarlı mühəddisi Buxarinin “əs-Səhih” adlı kitabıdır , işarələdiyiniz yerdə bu ifadələr var: Okumaya devam et

Tirmizi : “Əl, ayaq və bu kimi sifətləri qəbul edib, sualsız olaraq inanmaq əhli-sünnənin nəzəridir”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra … bilindiyi kimi son zamanlarda ortaya çıxan vəhabilik firqəsi özünü “əsl əhli sünnə”  və  “sələfi ” olaraq tanıdır və Əşəri , Maturudi , Mötəzilə və bu kimi sünni kəlami məzhəblərini sələfin yolundan sapmaqda ihtam etməkdədirlər. Bu yazımızda sünnilərin kütubi sittə imamlarından biri olan Tirmizinin bu mövzudakı sözlərini köçürəcəyik , baxaq bütün bu nasibi lətifələr içərisində əslinə bağlı olaraq qalmış olan kimlərdir , Mötəzilə , Əşəri və Maturudilər yoxsa Vəhhabilər mi ?

 tevhid-tirmizi  tevhid-tirmizi2  tevhid-tirmizi3

Şəkildə gördüyünüz kütubi sittə imamlarından Tirmizinin “Sünən” adlı kitabıdır , işarələnilmiş yerdə bu ifadələr var: Okumaya devam et

Nasibi imamı ibni Faus: “Hacərül Əsvəd Allahın gerçək əlidir”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra … Qiymətli qardaşlarımız nasibilərin öz mütəqəddim (sələf ) alimlərinin bəyanları ilə öz əqidələrini sənədli bir şəkildə sizlərlə paylaşmağa davam edirik. Bu işimizdə nasibi dininin necə əyri bir tövhid anlayışı içərisində olduğunu bir daha gözlər önünə sərəcəyik .
hacerul-esved-ibni-receb  hacerul-esved-ibni-receb1

Şəkildə gördüyünüz nasibi alimlərindən Əbdürrəhman ibn Rəcəb əl- Hənbəlini İbni Rəcəb , ” Zəylu əla Təbəqatul Hənbəliyyə”  adlı kitabıdır , işarələdiyiniz yerdə bu ifadələr var: Okumaya devam et

İbn Teymiyyə: “Rəsulullah (s.a.a.) Ərşin üzərində Rəbbi ilə birlikdə oturacaq”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Nasibilərin ən çox sevdikləri şeyxlərindən biri “Şeyxül-İslam” dedikləri İbn Teymiyyədir. Onu elə sevirlər ki, adını eşidəndə az qala ürəkləri yerindən çıxacaqmış kimi olurlar. İndi sizlərə nasibilərin bu şeyxinin Tövhid haqqındakı sözlərini göstərəcəyik… Baxaq İbn Teymiyyə nəyə inanırmış. İbn Teymiyyə əl-Hərrani “Məcmu əl Fətva” adlı kitabında eynilə belə deyir:

Okumaya devam et