İmam Həsən (ə): “Allah (c.c) Rəsulunun dili ilə Mərvan ibn Həkəmi və atasını lənətləmişdir “

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra … bilindiyi kimi Mərvan ibn Həkəim nasibilər nəzdində sahabədəndir və hətta nasibilərin kralı Osman ibn Əffanın sağ qolu olmuşdur. Nasibilərin səhabə elan etdikləri bu imamları Rəsulullah (s) tərəfindən lənətləmiş bir nasibidir. İnşaAllah bu işdə onun həm nasibiliyinə və həm də Rəsulullah (s) tərəfindən lənətlədiyinin şahid olacaqsınız.

nasbi-ve-melun-mervan-ebu-yala  nasbi-ve-melun-mervan-ebu-yala1

Şəkildə gördüyünüz nasibilərin hədis alimlərindən Əbu Yala əl-Məvsilinin “Müsnəd” adlı kitabıdır, işarələdiyiniz yerdə bu ifadələr var: Okumaya devam et

Reklamlar

Süfyan ibn Üyeynənin imam Cəfər əs-Sadiq (ə)-a olan kini

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bu yazımızda hər bir sünni və nasibinin “bizdə Əhli Beyti sevirik” iddasının yalan və yalnız bir təqiyyə olduğunu şəxsən öz imamlarından olan Süfyan ibn Uyəynənin dilindən bir daha bilgiləyəcəyik. Amma əvvəlcə Süfyan ibn Üyeynə və nasibilər nəzdindəki mövqeyi haqqında məlumat veririk. Nasibi rical alimi əz-Zəhəbi onun bioqrafiyasında deyir ki:

سفيان بن عيينة ( ع )  ابن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم ، أخي الضحاك بن مزاحم الإمام الكبير حافظ العصر ، شيخ الإسلام أبو محمد الهلالي الكوفي ، ثم المكي
Süfyan ibn Üyeynə ibn Əbu İmran Meymun, Dahhaq ibn Məzahimin qardaşı Məhəmməd ibn Məzahimin mövalisi, böyük imam, əsrinin hafizi, Şeyxul-İslam, Əbu Məhəmməd əl-Hilali əl-Kufi, sonra Məkki.

əz-Zəhəbi, “Siyər”, 9/454 Okumaya devam et

Yəhya b. Səid əl-Qatdan: “mənim ürəyimdə Cəfəri Sadiq əleyhinə hisslər mövcuddur”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

sənədli bir şəkildə nasibi əqidəsini təqdim etməyə və nasibilərin yalanlarını ortaya qoymağa davam edirik. bilindiyi kimi dərhal hər nasibi danışmağa başladığında “bizdə Əhli Beyti sevirik” deməkdə və hətta bir az daha həyasızlaşaraq “biz Əhli Beyti sizdən daha çox sevirik” deyə bilməkdədir. əslində isə bu sözü söyləyən adam ya avamdır, ya da yalançı. çünki nasibilərin böyük alimləri, məzhəb öndərləri hər vaxt imamlarımız (ə) düşmən olmuş, onlara kin saxlamış və bunu bəzən özləri belə etiraf etmişdirlər. bu gün bu alimlərdən biri olan Yəhya b. Səid el-Qatdanın imam Cəfər (ə) haqqındakı sözlərini sizlərə təqdim edəcəyik amma əvvəlcə Yəhya b. Səidin şəxsiyyəti və nasibilər yanındakı mövqeyi haqqında sizlərə məlumat veririk. əz-Zəhəbi onun haqqında deyir ki:

Okumaya devam et

Süfyan əs-Səvri “Əlinin fəzilətindən danışanlara qəlbən kin duyuram”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

qiymətli qardaşlarımız nasibilərin öz qaynaqları işığında sənədli bir şəkildə öz inanclarını ortaya qoymağa davam edirik. Bu günkü işimiz yenə nasibilərin Əhli Beyt (ə) haqqındakı inancları mövzusu haqqında olacaq. Bu işimizdə nasibi və sünnilərin böyük imam olaraq gördükləri Süfyan əs-Səvrinin imam Əli (ə) fəzilətinə dözüm edə bilmədiyini öz dilindən təqdim edəcəyik amma əvvəlcə Süfyan əs-Səvrinin şəxsiyyəti və nasibilər yanındakı mövqeyi haqqında sizlərə məlumat veririk. əz-Zəhəbi onun haqqında deyir ki:

Okumaya devam et

İbni Abbas: “Aişə Əlinin haqqında xeyirli danışmaq istəməz.”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Əbu Bəkir qızı Aişənin imam Əli (ə) və övladlarına kin saxladığı, düşmənlik etdiyi şübhəsiz ki, İslam tarixinin bizə göstərdiyi və heç bir şübhəsi olmayan gerçəklərdəndir. Ancaq, digər tərəfdən nasibilərin hədis qaynaqlarının Aişə, Əbu Hureyrə, ibni Ömər və bənzəri Əhli Beyt (ə) düşmənlərinə dayandığı da bir gerçəkdir və əlbəttə ki, bu Əhli Beyt (ə) düşmənlərinin rəvayət etdikləri şeylər həm İslam əqidə və fiqhinə və həm də Əhli Beyt (ə)-ın fəzilətinə zidd olan şeylərdir. Çünki haqqı köçürən, doğruları bəyan edən Əhli Beyt (ə) və onlara sadiq olan səhabələr idi və Aişə, Əbu Hureyrə və ibni Ömər kimiləri bunlara düşmən idilər. Ona görə də təbii olaraq Əhli Beyt (ə)-a müxalif olan rəvayətləri özlərindən uyduraraq köçürürdülər.

Okumaya devam et