Hədis rəvayət etmədən əvvəl mahnı oxuyan nasibi imamı İbrahim ibn Sad

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra … nasibi dinində hər növdən imam var, bəziləri (Müaviyə və b.) lənətli, bəziləri yalançı (Əbu Hureyrə, İkrimə və b.), bəziləri şərəbxor (Müaviyə, Səmurə ibn Cündəb və s.), bəziləri (Yaqub ibn İbrahim və b.) pul qarşılığında hədis rəvayət edən, bəziləri də hədis rəvayət etmədən əvvəl mahnı oxuyan kəslərdir . Necə ki bu yazımızda da ortaya qoyacağımız kimi nasibi imamlarından İbrahim ibn Sad Hədis rəvayət etməkdən əvvəl mahnı oxuyardı. İndi həm bu adam haqqında məlumat verəcəyik və həmdə onun hədis rəvayətində əvvəl mahnı söyləyəcəyinə dair necə and içdiyini bilgiləyəciyik.

 ibrahim-b-sad  ibrahim-b-sad2  ibrahim-b-sad3  ibrahim-b-sad4

Şəkildə gördüyünüz nasibilərin rical elmində nüfuz olaraq gördükləri əz-Zəhəbinin “Siyər” adlı kitabıdır, gördüyünüz səhifələrdə əz-Zəhəbi İbrahim ibn Sad haqqında məlumat verərək deyir ki: Okumaya devam et

Reklamlar

Əbu Bəkir Siffil və Buxarinin səhhəti

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bilindiyi kimi bütün sünnilər “Səhihi Buxari” nin şübhəsiz səhih bir kitab olduğunu və Qurandan sonra ən etibarlı kitab olduğunu söyləməkdədirlər. Halbuki gerçək belə ola bilərmi? Şübhəsiz ki, şiələr baxımından bu kitabın milçək qanadı qədər belə bir dəyəri yoxdur amma bununla birlikdə əhli sünnə öz hədis və rical qaydalarına görə belə bu kitab tamamilə səhih deyil. Keçən yazılarımızda sənədli bir şəkildə əl-Əlbaninin  “Səhihi Buxari və Səhihi Müslimdəki hədislərin hamısının səhih olduğunu söyləmək fanatizm və cəhalətdir” dediyini yazmışdıq. İndi də Türkiyədəki əhli sünnə alimlərindən Əbu Bəkir Siffilin bu mövzu haqqında qələmə almış olduğu bir məqaləni sizlərlə paylaşırıq. Bu məqalə Əbu Bəkir Siffilin öz rəsmi saytında nəşr edilib. Oxuya bilmək üçün aşağidakı linkə girin: Okumaya devam et

əl-Albani “Səhiheynin ancaq səhih hədislərdən meydana gəldiyini söyləmək cəhalət və təəssübkeşlikdir”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bilindiyi kimi əhli sünnə qardaşlarımız və nasibilər imamları Buxarinin müəllifi olduğu “əs-Səhih” adlı hədis kitabının yalnız səhih hədislərdən meydana gəldiyini idda edirlər. Lakin şəxsən öz alimləri bunun belə olmadığını, “əs-Səhih” də zəif hədislərin olduğunu araşdırmalar nəticəsində etiraf etmişlər. Nasibilərin son dövr imamları, Əllamə, imam, mühəddis dedikləri Şeyx əl-Albani mövzu haqqında bunları söyləyir:

albani-sahihayn

Şəkildə gördüyünüz nasibi şeyxlərindən əl-Əlbaninin müəllifi olduğu “Silsilətu Əhədis əs-Səhiha” adlı kitabının 1-ci cildinin 93-cü səhifəsidir. İşarələnilmiş yerdə əl-Albani eynilə bunları söyləyir: Okumaya devam et

Əl-Əlbani: “Tirmizi, Hakim, ibni Huzeymə və ibni Hibbanın hədislər haqqındakı səhih hökmü qəbul edilmir”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra … nasibilərin öz qaynaqlarından həm həqiqətləri köçürməyə və həmdə nasibilərin öz dilindən öz dinlərini çürütməyə davam edirik. Məlum olduğu üzrə Tirmizi, Hakim, ibni Hibban və ibni Huzeymə əhli sünnə nəzdində böyük hədis imamlarının, Tirmizinin müəllif etdiyi “Sünən” kitabı əhli sünnə və nasibilərin “Kutubu Sittə” adını verdikləri birinci sırada gələn 6 hədis kitabı sırasına daxildir, Hakim isə Buxari və Müslim şərtlərinə görə səhih hədislərdən ibarət olan “Müstədrək” adlı kitabın müəllifidir, ibni Hibban ancaq səhih hədislərdən meydana gəldiyini söylədiyini “əs-Səhih” kitabının müəllifi və ayrıca böyük rical alimidir, ibni Huzeymə də eyni ibni Hibban kimi səhih hədislərdən meydana gəldiyini söylədiyi “əs-Səhih” kitabının müəllifidir. Ancaq  nasibilərin son dövr mühəddisi əl-Əlbani bu alimlər haqqında necə bir gerçəyi ortaya qoymaqdadır:

 tirmizi-hakim-ibni-huzeym-ibn-habban

Şəkildə gördüyünüz nasibilərin şeyxi əl-Əlbaninin öz saytında bir suala verdiyi cavabdır. Sualı soruşan şəxs Tirmizi, Hakim və ibni Hüzeymənin də aralarında olduğu bir qrup əhli sünnə aliminin rəvayət etdiyi bir hədis haqqında sual soruşmaqdadır. Əlbani bu hədisin zəif olduğunu söyləməkdə və Tirmizi və digərlərinin hədis haqqındakı səhih hökmünü rədd edərək belə deməkdədir: Okumaya devam et

Nasibilərin İslam tarixinə alternativ olaraq uydurduqları saxta tarix

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Hər kəsin bildiyi və qəbul etdiyi  İslam-Şiə qaynaqlarda və digər dinlərin (xarici , nasibi və s.) qaynaqlarında ittifaq edilən həqiqi tarixə görə münafiqlərin hər zaman başda Nəbi (s.ə.ə) olmaq üzrə müsəlmanlara qarşı davamlı sui-qəsdlər təşkil etmişdir. Bu cür işlər az olsa da Nəbi (s.ə.ə)-in yaşadığı dövrdə və vəfatından sonra edilmişdir. Məsələn Nəbi (s.ə.ə)-ə  Təbuk döyüşündə sui-qəsd təşkil edilməsi , Nəbi (s.ə.ə)-in əmrinə baxmayaraq Üsamə ibn Zeyd (r.ə)-ın ordusuna qatılmama, Nəbi (s.ə.ə)-in vəsiyyət yazdırmasına mane olma kimi tədbirlər bu tədbirlərdən məşhur olanlarıdır . Lakin Nəbi (s.ə.ə)-in şəhadətindən sonra münafiqlər açıqdan açığa hərəkətə keçdilər. Xilafətin qəsb edilməsi , Fədəyə əl qoyulması , vəhy evinə edilən hücum , Cəməl və Siffeyn döyüşləri bunlardan bəziləridir. Bütün bu xəyanətlər və sui-qəsdlər nəticəsində Əməvi küfr hakimiyyəti qurulmuşdur. Lakin Əməvi hakimiyyəti İslama zidd və düşmən olduğundan ötəri hər zaman Rəsulullah (s.ə.ə)-in qəyyumları olan Əhli-Beyt İmamları (ə) və onlara bağlı qalan müsəlmanlar bu hakimiyyəti təhdid etməkdə idi. Elə bundan ötəri Əməvi hakimiləri əllərində olan gücləri istifadə edərək tarixi dəyişdirmək üçün böyük səy göstərdilər . Bunun üçün saray üçün çalışan alimlər çıxarmağa başlandı. ibni Şihab əz- Zührü kimi hədisçilər , Seyf ibn Ömər kimi tarixçilər Əməvi sarayına xidmət edən və tarixi dəyişdirmə vəzifəsini boynuna götürən bəndələrdən idilər. Bu kimi kəslərin tarixi dəyişdirmək üçün uydurduğu nağıllar nəticəsində İslam tarixi tərs üz edilmiş və gerçəklərə  zidd bir tarix yazılmışdır. İslam tarixinə alternativ bir saxta tarix meydana gətirən Əməvi hakimiyyəti daha sonra bütün gücünü istifadə edərək bunu rəsmi tarixə çevirmişdir. İnşaAllah biz bu işimizdə bu saxta tarixi uyduranlardan bəziləri haqqında sizlərə məlumat verəcəyik. Okumaya devam et

“Təfsiri ibni Abbas” mövzu (uydurma)-dır.

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra … bu günlərdə vəhhabilərin  “sufi” dedikləri sünnilərin saytlarından birində gəzişərkən nasibilərin uyduraraq ibni Abbas (r.ə)-a nisbət etdikləri  “Tənvirul-mikbas min təfsiri ibni Abbas” haqqında bir məqalə ilə rastlaştım. Məqalə ibni Abbas (r.ə)-a nisbət edilən bu kitabın uydurma olması haqqındaydı , ona görə bu məqaləni paylaşmağı qərara aldım.  Məqalənin müəllifi deyir ki :

Bəzi insanlar ” Tənvirul-mikbas min təfsiri ibni Abbas ”  kitabının Abdullah ibni Abbasa aid olduğunu zənn edərlər, bəziləri də aid olub olmadığından şübhə edərlər. Halbuki bu kitabın ona aid olmadığı ortadadır.

Bu kitabda silsiləi kəzib (yalan məzmunlu rəvayət zənciri ) vardır. Silsiləi kəzib; əs- Süddidən əl- Kəlibidən , əl- Kəlibinin də Əbu Salehdən rəvayət edişidir . Bu səbəbdən Allahın ərşə istivasını haşa ərşə qurulmaqla təfsir etmiş deyə Abdullah ibnu Abbasa isnad edilən rəvayət bir yalandır. İmam Beyhəqi “Əl – Əsmau vəs- sifət ” adlı kitabının 413  səhifəsində , bəhs söhbəti olan rəvayətin münkər ( qarşı çıxılacaq pis ) bir rəvayət olduğunu söyləyər. Okumaya devam et

Muhəmməd əl-Əmin: “İbn Hibbanın təsdiqlədiyi ravilərin doğruluğu yoxdur.”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Nasibilərin öz qaynaqlarını nəzərə alaraq öz qaynaqlarının əsassızlığını və rical kitablarında nüfuzlu sayılan alimlərinin vəziyyətini çatdırmağa davam edirik. İndi sizlərə son dövr nasibi mühəddis Məhəmməd əl-Əmindən nasibilərin böyük hədis və rical alimi, “əs-Səhih” kitabının müəllifi ibn Hibban haqqındakı sözlərini köçürəcəyik:

Okumaya devam et