Mücahid əl-Məkki: “Ali-İmran surəsi 81-ci ayədə səhv var”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra … qiymətli qardaşlarımız nasibilərin azğın və küfr dolu əqidələrində öz qaynaqlarından səhih sənədlərlə və sənədli bir şəkildə sizlərlə paylaşmağa davam edirik. Bu işimizdə nasibi imamlarından Mücahid ibn Cabir əl- Məkkinin Quran haqqındakı inancını sizlərlə paylaşacağıq.

mucahid-al-i-imran-81-taberimucahid-al-i-imran-81-taberi1  mucahid-al-i-imran-81-taberi2

Şəkildə gördüyünüz nasibilərin təfsir , hədis və tarix alimlərindən Təbərinin  ” Təfsir ət- Təbəri ” adlı kitabıdır , işarələdiyiniz yerdə bu ifadələr var:

حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : ” وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ” قال : هي خطأ من الكاتب ، وهي في قراءة ابن مسعود : ” وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب
Mənə Məhəmməd ibn Əmr izah etdi , dedi ki: Əbu Asim mənə İsadan , o ibni Əbu Nəcihfən , o da Mücahiddən “Allah kitab və hikmət verdiyi zaman nəbilərdən əhd almışdı ” ( Al – i İmran , 81 ) ayəsi haqqında belə izah etdi , dedi ki : Bu katiblərin səhvidir , ibni Məsudun Qiraəti belədir: “Allah kitab verdiklərindən əhd almışdı “

حدثني المثنى قال : حدثنا أبو حذيفة قال : حدثنا شبل , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد مثله
Mənə Müsənna izah etdi , dedi ki : Mənə Əbu Huzeyfə izah etdi , dedi ki : Sabil mənə ibni Əbu Nəcihdən , o da Mücahiddən ( yuxarıdakı hədisin ) mislini izah etdi.

Təbəri , ” Təfsir ət- Təbəri ” , 5/538-539

Əlavə 1 : Həyasız və Əbu Əli Əfəndi ən-nasibinin kopyacısı olduğunu dəfələrlə bilgilədiyimiz nasibi Araz Həsənzadə öz küfr dinini əlindən gəldiyincə inkar etməyə çalışmaqdadır. Buna görə bizim bu işimiz haqqında öz blogunda öz qıt ağlı ilə bizə qarşı rəddiyə hazırlamışdır. Nasibi rəddiyəsində bu nəql Mücahid əl- Məkkidən səhih olaraq axtarılmadığnı idda etməkdə və buna dair 3 istiqamətdən dəlil təqdim edir. Nasibi deyir ki :

Tarix İbni Muində buna rast gəlməkdəyik:

سمعت يحيى يقول : قال : سفيان بن عيينة تفسير مجاهد لم يسمعه منه إنسان إلا القاسم بن أبي بزة فقلت ليحيى : فابن أبي نجيح لم يسمعه من مجاهد ? قال : هكذا قال : سفيان وقال يحيى شبل بن عباد أيضا هكذا أي لم يسمعه
(Ravi deyir ) Yəhyani ( İbn Muin ) Belə deyərkən eşitdim: Süfyan ibn Üyəynə dedi: Qasim İbni Əbi Zəbbahtan başqa kimsə Mücahidin təfsirini ( şərhini ) eşitməyib , və mən (ravi ) Yəhyadan soruşdum : İbni Əbi Nəcihdəmi Mücahitdən eşidmədi ? O dedi: Əlbəttə , və Süfyan dedi: Yəhya Şabəl ibn İbad eyni şeyləri dedi , o (ibn Əbu Nəcih ) ondan eşidməmişdir .

Tarix İbni Muin , cild 1 , səhifə 15

İbn Hibban deyir

لم يسمع التفسير من مجاهد أحد غير القاسم بن أبى بزة
Qasim İbni Əbu Zəbbahdan başqa heç kim Mücahitdən təfsiri ( şərhi) eşidməmişdir.

Sikat İbni Hibban , dəri 7 səhifə 331

Samaninin Əl Ənsabında bunu oxuyuruq:

قال يحيى القطان : لم يسمع ابن أبي نجيح التفسير من مجاهد
Yəhya İbni Kattan dedi: İbni Əbu Nəcih Mücahitdən Təfsir eşidməmişdir

Əl Ənsab , cild 1 , səhifə 97

İmam Buxari eyni şeyi öz kitabi ” Tarix əl Kəbir” də söyləmişdir , baxın : Tarix əl Kəbir , dəri 5 , səhifə 233

Təhzib əl Təhzibdə bununla qarşılaşırıq:

وذكره النسائي فيمن كان يدلس
Nəsai onu (İbni Əbu Nəcihi ) Tədlis edənlərin içərisində zikr etmişdir

Təhzib ət Təhzib , dəri 6 , səhifə 50

Əl Əlai eyni şeyləri ” Camiut Tahsil fi əhkam əl Mərasil ” – də söyləyir , baxın : Məscid ut təhsil fi əhkam əl mərasil cild 1 / səhifa 107

İbni Əbu Nəcih Mutəzilədir :

İmam Zəhəbi ” Tarihul İslam ” da belə deyir :

وقال يحيى القطان : كان معتزليا
Yəhya ibn Kattan dedi ki, o (i.e ibn Əbu Nəcih ) Mutəziləydi .

Tarihul İslam , cild 1 , səhifə 1007

Nəticə: İbni Əbu Nəcihlə Mücahid arasında inkita ( qopuqluq ) vardır , eyni zamana İbni Əbu Nəcih Tədlis edən Mütəzilədən olan bir kimsədir.Yəni nəticə olaraq rəvayət zəifdir və hüccət xüsusiyyəti daşıya bilməz.

Və mən cavab olaraq deyərəm ki: Sırf özünü isbat edə bilmək üçün çalışmaq və buna görə hər hansı bir mövzunu ümumiyyətlə ələ almamaq , o mövzuda yalnız öz maraqlarına uyğun gələnləri görmək klassik bir nasibi taktikasıdır. Nasibin burada söylədiklərinin hamısının cavabı şəxsən öz rical qaynaqlarıda vardır.

Onun ” ibni Əbi N’cih Mücahiddən eşitməyib ” sözünə və bu mövzudakı dəlillərinə öz imamı əz-Zəhəbi belə cavab verməkdədir:

وعن بعضهم قال : لم يسمع ابن أبي نجيح كل التفسير من مجاهد . قلت : هو من أخص الناس بمجاهد
Bəziləri ” ibni Əbi Nəcih Mücahiddən əsla təfsir eşitməyib ” demişdir. Mən (əz -Zəhəbi ) deyirəm ki: “O ( ibni Əbi Nəcih ) Mücahid mövzusunda insanların ən hasıdır “

əz-Zəhəbi , ” Siyər ” , 6/126

Nasibilərin azdırıcılarından olan ibni Teymiyyə də bu mövzuda deyir ki :

وقول القائل : لا تصح رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد جوابه : أن تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد من أصح التفاسير، بل ليس بأيدى أهل التفسير كتاب في التفسير أصح من تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد
Bəzilərinin ” ibni Əbi Nəcihin Mücahiddən rəvayəti səhih deyil “sözünə gəlincə , cavab: İbni Əbi Nəcihin Mücahiddən köçürdüyü təfsir təfsirlərin ən səhihidir hətta əhli təfsirin əlində ibni Əbi Nəcihin Mücahiddən olan təfsirindən daha səhih bir təfsir mövcud deyil.

ibni Teymiyyə , “Məcmu əl- Fətəva ” , 5/ 402

Və nasibilərin böyük hədis imamı olan Buxari “əs-Səhih” kitabında ibni Əbi Nəcihin Mücahiddən olan rəvayətlərini köçürmüşdür. Nümunə verəcək olsaq , Buxari deyir ki :

حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال
Mənə Əbu Nuaym izah etdi , dedi ki : İbrahim ibn Nafi mənə ibni Əbi Nəcihdən , o da Mücahiddən izah etdi , dedi ki :

Buxari , ” əs-Səhih” , Heyz kitabı , hədis 306

İbni Əbi Nəcih -> Mücahid sənədi ilə Buxari bir çox hədis rəvayət etmişdir . Məsələn, ” əs-Səhih” , Elm kitabı , hədis 72də bir hədis və yenə “əs-Səhih” , Talaq kitabı , hədis 5029-da başqa bir hədisi rəvayət etmişdir.

Dolayısı ilə bu mövzudakı etirazlar yersiz və mənasızdır və bu etirazların bütününə Buxarinin rəvayət etdiyi hədislər cavab vermək üçün kifayətdir. Amma nasibin ” ibni Əbi Nəcih mütəzilədəndir ” sözünə gəlice , bəli doğrudur , ibni Əbi Nəcih mütəzilə əqidəsinə mənsub olmuşdur amma bu onu siqə ( etibarlı) olmaqdan çıxarıb yalaçı mı edir ki?

EK 2: Keçən dəfə cavabını verdiyimiz nasibi Araz Həsənzadə yenə öz qıt biliyilə bizə cavab yazmış , nasibi deyir ki :

Cavab: Rafizilər Buxaridən gətirməyə çalışdığı dəlillərə gəlincə :

İlk Əvvəl onu qeyd edim ki , İbni Əbu Nəcihin Müdəllis olduğunu daha əvvəl demişdik: ( baxın : Təhzib olmaq Təhzib , cild 6 , səhifə 50)

Indi də bunları söylüyək : İmam Nəvəvi Müslim Şərhində belə deyir:

ما كان فى الصحيحين عن المدلسين بعن فمحمول على ثبوت سماعهم من جهة أخرى
Sahiheyndə Müdəllislərdən “an ” – ” عن ” – ilə mövcud olanlar onu başqa bir əldən ( başqa birindən ) eşidilməsi dəlilinə söykənir

Şərh Müslim cild 1 / səhifə 175

Ümdətul Qaridə belə deyilir :

وكل ما كان في الصحيحين عن المدلسين بعن فمحمول على سماعهم من جهة أخرى
Sahiheyndə Müdellislərdən “an ” – ” عن ” – ilə mövcud olan hər şey ( onlarin ) başqa bir əldən ( başqa birindən ) duyulmasına əsaslanir

Ümdətul Qari cild 2 / səhifa 130

Yəni , İbni Əbu Nəcihin Mücahitdən olan “an”  ilə olan nəqlləri dəlil xüsusiyyəti daşımaz. Səbəbdə Ümdətül Qaridəki və Müslim şərhindəki yuxarıda bəhsettiklərimizdir. İkinci olaraqta , İmam Buxarinin İbni Əbu Nəcihin Mücahitten nəqli ilə bağli sözlərinə yuxarıda yer vermişdik. ( Bax: Tarix əl Kəbir , cild  5 , səhifə 233 ). Yəni Rafızilər Buxarinin gətirdikləri dəlil kimi gətirilməz

Və mən cavab olaraq deyərəm ki: Həm nasibin burada Nəvəvi və Ayinidən köçürdükləri və həm də Buxarinin ” Tarihul Kəbir ” kitabından dəlil deyə gətirdikləri bizim əleyhimizə deyil , lehimize dəlildir. Çünki , ibni Əbi Nəcihin Mücahiddən eşitməmiş olduğunu söyləyənlər belə onun hədislərinin səhhətini qəbul etməkdədirlər. Baxaq nasibin dəlil deyə gətirdiyi Buxari ” Tarihul Kəbir” də nələr söyləyir:

عبد الله بن يسار أبو يسار وهو عبد الله بن أبي نجيح المكي سمع طاوسا وعطاء ومجاهدا وأباه سمع منه الثوري نسبه بن عيينة قال يحيى القطان لم يسمع بن أبي نجيح من مجاهد التفسير كله يدور على القاسم بن أبي بزة
Abdullah ibn Yəsar və o Abdullah ibn Əbi Nəcih əl- Məkkidir . Tavus , Ata , Mücahid və atasından eşitmişdir. Yəhya əl- Kattan dedi ki : ” ibni Əbi Nəcih Mücahiddən təfsir eşitməyib , rəvayət etdikləri Qasim ibn Əbi Bəziədəndir . “

Buxari , ” Tarihul Kəbir” , 5/ 233 , 767 -ci ravi

Yəni Buxarinin özü belə ibni Əbi Nəcihin Mücahiddən duyduğunu söyləməkdədir yoxsa Nəvəvi və ya Ayini kimi bir başqa yoldan gəldiyi üçün almamışdır onun rəvayətlərini . Bilmirəm , nəsibilərə görə kim daha üstündür bu hədis elmində ? Buxari yoxsa digərləri mi ? Bunu ayırd etmənin dərdini nasibi çəkə dursun , bizdə nasibiyə başqa bir yumruq salaq. Bu yumruq ibni Əbi Nəcihin Mücahiddən eşitmədiyini söyləyən Yəhya əl- Kattan kimi alimlərdən gəlməkdədir. Necə mı ? Belə ki , Yəhya əl- Kattan və bənzərlərinə görə ibni Əbi Nəcih Mücahiddən dirək eşitməyib , özü ilə Mücahid arasında vasitə vardır ki , bu vasitə Qasim ibn Əbi Bəziədir və Qasim nasibi ricalina görə siqə ( etibarlı)-dır . Yəni dolayısı ilə yenə onun rəvayətləri səhih olmaqdadır 🙂

Əlavə olaraq nasibin bir daha öz imamları adına tədlis etməməsini deyirik , heç olmazsa onlara hörməti varsa. Burada öz imamın Buxarinin sözlərini səhv önə edərək nəyi əldə etməyə çalışırsan?

Not : nasibiyə ikinci bir təklifimiz də yazı yazarkən bir az diqqətli olması istiqamətindədir. Onun özü kimi çirkin olan yazı formasını düzəltməkdən bezdik.

Vəlhəmdulillahi  Rəbil Aləmin

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s